Mangfoldshuset Trøndelag er en ideell, frivillig organisasjon som drives etter demokratiske prinsipper med formål til å bidra sosial utjevning og inkludering i lokalsamfunnet. Huset er et møtested for alle – der et mangfold av idéer, kulturer, tilhørighet, ståsted, livssyn er likeverdige. Organisasjonen både legger tilrette for, og arrangerer aktiviteter og tiltak som fremmer integrering, inkludering, likestilling, trygge møteplasser for unge, økt kompetanse, nettverksbygging, bedre helse og sosial utjevning m.m. Vårt sterke samfunnsengasjement er motivasjonen bak våre ulike prosjekter/tiltak, og Mangfoldshuset har en målsetning om å fremme samskapte løsninger for felles utfordringer gjennom samarbeid med private aktører, foreninger- lag og organisasjoner, og det offentlige.

Konsept
Mangfoldshuset Trøndelag består av ett styre som har det formelle ansvaret for bærekraftig drift av organisasjonen og flere arbeidsgrupper/utvalg som jobber selvstendig etter skriftlig avtale med styret. Arbeidsgrupper/utvalg arrangerer aktivitetene sine med full frihet, men med krav om at de er i tråd med organisasjonens formål som beskrevet i vedtektene og handlingsplanen. Styrets vedtektsfestede mandat er å legge til rette for arbeidsgruppe/utvalg sine behov, som blant annet søknadsskriving, lokaler, rådgivning, regnskap, nettverk og diverse. Mangfoldshuset påtar seg det byråkratiske ansvaret for de gode idéer, initiativ/prosjekter som planlegges og gjennomføres av ildsjeler.

Økonomi
Som ideell organisasjon basert på frivillighet og demokratiske prinsipper, er økonomisk transparens viktig for oss. Organisasjonen er registrert både i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret, og våre regnskap er offentlig tilgjengelige. I tillegg til medlemsavgifter, har vi stabile inntekter til drift av organisasjonen gjennom vårt eierskap av virksomheter og utleie av våre lokaler til private arrangementer, bedrifter og frivillige lag- og organisasjoner. Til våre prosjekter søker Mangfoldshuset økonomisk støtte gjennom relevante tilskuddsordninger på lokalt-, regionalt og nasjonalt nivå. Huset tar også imot donasjoner/bidrag/gaver fra de private som støtte bærekraftig verdiskapning i lokalsamfunnet.

Den ideelle bakgrunnen
Mangfoldshuset ble først etablert i Oslo i 2009. Initiativtakere til etablering av organisasjonen har hentet personlig inspirasjon fra ulike opinionsledere, samt tenkeren Fethullah Gulen. Dette innebærer å være gode rollemodeller i samfunnet innenfor verdiskapning, integrering og samfunnsengasjement ved å skape møtesteder for kontakt og samarbeid. Formålet er å legge til rette for å finne felles løsninger for felles utfordringer og sammen skape en fredelig sameksistens med økt forståelse for andre.

Mangfoldshuset Trøndelag

Org.nr.: 922 584 990

E-post: trondelag@mangfoldhuset.no

Telefon: +4740103135

Vipps: 600274

Besøksadresse:
Kongens gate 34
7011 Trondheim

Kart